Třídění a sběr odpadů

Každý občan, který je v obci Pavlov přihlášen k trvalému pobytu, vlastní zde rekreační objekt (chalupu, zahrádku, apod.), v obci se dlouhodobě zdržuje (dle § 17a odst. 2 je "Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.") je  povinen na Pavlov  (vždy do 31.1.) zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jak všichni už asi víte, vstup do sběrného dvora (za OÚ) je řešen prostřednictvím čipové karty, kterou obdržíte (podmínkou je být občanem obce a mít za aktuální rok uhrazen poplatek za likvidaci a svoz odpadu) proti záloze 50,- Kč na OÚ. 

Obec Pavlov se dlouhodobě umísťuje na čelní pozici v soutěži "My třídíme nejlépe" www.mytridimenejlepe.cz, (v roce 2015 i 2016 2. místo) která je pro obec i zajímavě finančně ohodnocena. Pomožte i Vy tříděním odpadů zpět k návratu na první pozici!

Směsný komunální odpad:

Odvoz komunálního odpadu je smluvně zajištěn společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Odvoz poplatku je možné předplatit na kalendářní rok (samolepky pro označení popelnic zakoupíte v úředních hodinách na OÚ), případně řešit formou jednorázových odvozů (samolepící pásky opět k dispozici na OÚ).

Biologický odpad
Pozor, dle novely Zákona č.185/2001 Sb. je nově povinností občana předepsaným způsobem skladovat a likvidovat biologický odpad! Od 1.1.2015 nesmí být BIOODPAD  součástí směsného komunálního odpadu.  Tento odpad je možné likvidovat pouze v kompostu, kompostéru, případně na OÚ objednat speciální hnědý kontejner, který bude následně za poplatek vyvážen podobně, jako směsný komunální odpad!

Co je BIODPAD:
Je to odpad, který podléhá ať už za přítomnosti kyslíku nebo i bez něho biologickému rozkladu. V domácnostech jsou nejčastějšími druhy bioodpadů odpady z údržby zahrádek, veřejné zeleně a rostlinné zbytky z domácností (tráva, květiny, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce, zbytky jídla, rostlin, trávy, apod. Nepatří sem zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, atd.


Poplatky za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2020:

Jedna osoba:       480,- Kč
Dvě osoby:          960,- Kč
Tři osoby:           1440,- Kč
Čtyři osoby:        1920,- Kč
Pět osob:            2400,- Kč
Šest osob:          2880,- Kč

Jednorázový svoz (bílý samolepící proužek):
Zelená samolepka (říjen-duben svoz 1 x týdně, květen-září svoz 1x14dní):
Červená samolepka (svoz 1 x týdně po celý kalendářní rok):

Poplatek za čištění odpadních vod:
Poplatek za odvod kanalizačních vod řeší občané smlouvou s firmou Kožený Petr s.r.o.
Sběrný dvůr:

Sběrný dvůr (za OÚ, otevřen non-stop) je určen ke sběru papíru, skla, plastů a kovového odpadu v množství odpovídajícím jedné domácnosti. Prosíme udržujte pořádek!

Likvidace plastů, papíru, kovů:
K dispozici je dostatečný počet barevně označených kontejnerů (modrý pro papír, žlutý pro plast).

Sklo (bílé, barevné):
Kontejnery jsou určeny pro tříděný sběr malorozměrového odpadu (lahve, sklenice).

Kovový odpad:
Pro sběr kovového odpadu je pro občany obce ve sběrném dvoře připraven velkoobjemový kontejner.

Elektroodpad:
Drobné díly staré elektroniky (plošné spoje, elektrosoučástky), zbavené obalů, plastů, atd. můžete odevzdat do spec.zeleného kontejneru ve sběrném dvoře. Pozor, sběrný dvůr není určen pro odkládání elektrospotřebičů! Nezapomeňte, nepoužitelnou elektroniku či elektrospotřebiče můžete ze zákona zdarma předat při nákupu nové elektroniky přímo prodejci, zpravidla je organizován jejich odvoz i v rámci svozu nebezpečného odpadu!

Nebezpečný odpad (nepatří do sběrného dvora!!!):
Sběr vyjetých olejů, baterií, znečištěných obalů, akumulátorů, baterií, monitorů, zářivek, pneumatik, barev, lepidel, pryskyřic, rozpouštědel, pesticidů, léků a jiných chemických látek, apod. je organizován OÚ jednorázovým odvozem minimálně 2x ročně, o datu a hodině svozu budete s předstihem informováni.

Ostatní odpad:
Pro odvoz ostatního odpadu, který povahou nepatří mezi nebezpečný odpad (starý nábytek, zařízení domácnosti, apod.) bude péčí OÚ zajištěn 1 - 2x ročně velkoobjemový kontejner, o datu a hodině svozu budete s předstihem informováni.


 

Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz