Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pavlov

Vloženo: 28.11.2018

Sejmuto: 21.12.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pavlov
konaného dne: 31.10.2018 od 18:30 hod., v budově OÚ - Lidická, čp.65, Pavlov 273 51
 
Zápis z veřejného zasedání:
 
V souladu s § 91 odst.1) zákona 128/2001Sb. o obcích (obecní zřízení), bylo dosavadním starostou panem Josefem Kozlem svoláno toto ustavující zasedání za účelem zvolení do funkcí zastupitelstva obce Pavlov pro nové volební období 2018 - 2022.
 
Přítomni - zvolení zastupitelé obce:
p.Josef Kozel, Ing.Jaroslav Günter, Milan Macháček,  Ján Bačkovský, Jiří Weidenthaler
Hana Vodrážková, Radim Lunga
 
 
Přítomno bylo  9 občanů obce Pavlov a 7 zastupitelů obce.
 
Zasedání zahájil dosavadní starosta obce Josef Kozel.
Po přivítání občanů poděkoval všem voličům, kteří se zúčastnili voleb a podpořili kandidáty nastupujícího zastupitelstva.
 
zapisovatelem byl určen -  Ing. Jaroslav Günter
Ověřovateli zápisu byli určeni -  Hana Vodrážková, Jiří Weidenthaler
 
Je přednesen návrh programu tohoto veřejného zasedání.
 
Program:
1) Volba :
          starosty
          místostarosty
          předsedů výborů
          předsedů komisí
 
2) Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn 
3) Schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva podle § 72 zákona 128/2001Sb.
     o obcích (obecní zřízení)
4) Diskuse
 
Program byl odsouhlasen všemi zvolenými členy zastupitelstva.
 
Poté starosta požádal odstupujícího místostarostu pana Ing. Vítka Kohoutka, aby dále jako předsedající vedl zasedání až do zvolení starosty obce.
 
Ten po převzetí funkce předsedajícího nejdříve vyjmenoval a předal všem zvoleným zastupitelům Osvědčení o zvolení, kde si každý doplňuje svůj podpis.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
 
 Poté přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ve znění:
 
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
 
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu před zastupitelstvem obce podle § 69 odst. 3 zákona o obcích, pronesením slova „slibuji“ a ke stvrzení podpisem.
 
Všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonem stanovený slib o výkonu své funkce zastupitele obce, který stvrdili svým podpisem.
 
 Členové zastupitelstva se dohodli na veřejné volbě.  
 
Z jednání:
 
ad 1)  
veřejná volba - do funkcí jsou navrženi a zvoleni:   
 
          starosta obce                                                                                       Josef Kozel
         
                                                                                                s výsledkem  hlasování         6 – 1 – 0
         
          Nově zvolený starosta p. Josef Kozel poděkoval za zvolení a převzal další řízení zasedání.
 
          místostarosta obce                                                                               Ing. Jaroslav Günter 
 
                                                                                                s výsledkem  hlasování          6 – 1 – 0
 
          předseda - finanční výbor                                                                     Radim Lunga      
         
                                                                                                s výsledkem  hlasování          6 – 1 – 0
 
          předseda - kontrolní výbor                                                                   Ján Bačkovský         
         
                                                                                                s výsledkem  hlasování          6 – 1 – 0
           
          předseda - výbor pro kulturu a sport                                                    Milan Macháček
         
                                                                                                s výsledkem  hlasování           6 – 1 – 0  
       
          předseda - výbor pro životní prostředí, rozvoj a provoz obce   Jiří Weidenthaler
                                            
                                                                                                s výsledkem  hlasování            6 – 1 – 0
 
          předseda - výbor sociální                                                                      Hana Vodrážková      
                                                                                                s výsledkem  hlasování            6 – 1 – 0
 
                                                                                                                                 pro-zdržel se- proti
         
Na příštím veřejném zasedání předsedové výborů a komisí si doplní své členy a předloží ke schválení tak, aby výbory a komise byli nejméně 3 členné.
 
ad 2)            
Zastupitelstvo obce navrhuje a určuje zřídit uvolněnou funkci člena zastupitelstva obce pro starostu obce.
Uvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci starosty obce náleží měsíční odměny
s odkazem na zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím předpisem nařízení vlády č. 318/2017 Sb., podle počtu obyvatel do 300, před zdaněním ve výši 36 499,-Kč   
                                                                                                s výsledkem  hlasování            7 – 0 – 0
 
ad 3) 
Zastupitelstvo obce navrhuje a schvaluje vyplácet od 1.11.2018 odměny s odkazem na
zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovené nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. v maximální výši pro neuvolněné zastupitele s funkcí:
 
místostarosta                                                                                                            19.709,- Kč
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu                                               2.190,- Kč
člen výboru zastupitelstva, komise, zvláštního orgánu                            1.825,- Kč
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)                        1.095,- Kč
uvedené částky odměn podléhají zdanění 
 
                                                                                                s výsledkem  hlasování            7 – 0 – 0
                                                                 výsledky  hlasování -     schvaluje  / zdržel se / neschvaluje 
 
 
ad 4)
          V diskusi byly dotazy na pořádání kulturních akcí – odpověděl p. Macháček
Pan Peichl a starosta Josef Kozel poděkovali panu Kohoutkovi za jeho práci pro obec v uplynulém volebním období.
 
 
 
Na závěr starosta obce poděkoval za účast a ukončil v 19:43 hodin ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov.
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                             Zápis zapsal:    
   
p. Ing. Hana Vodrážková                                                                     p. Ing. Jaroslav Günter
p. Jiří Weidenthaler
 
 
 
zápis schválil:
 
                                                                      Josef Kozel
starosta obce
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     03/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31