Informace z průběhu veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 7.12.2018

Informace o průběhu veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 28.11.2018 od 18:30 hod. v budově OÚ č.p.65
 
Přítomno bylo 6 zastupitelů a 9 občanů obce Pavlov.
 
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
 
Zasedání zahájeno v 18:33 hodin.
 
Starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
 
Program:
1. DOPLNĚNÍ ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ
2. PLÁN INVENTUR NA ROK 2018, URČENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5
4. OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV – ULICE LIDICKÁ A  KARLOVARSKÁ
5. RŮZNÉ
6. USNESENÍ  A  ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
            Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje   
  
Z jednání:
 
ad 1)   Předsedové výborů a komisí seznámili zastupitelstvo s navrhovanými členy.
          
           Výbor finanční:         Ludmila Lungová,  Martina Chalupová
 
           Výbor kontrolní:       Marie Kadlecová, Barbora Hemerková
 
           Výbor pro kulturu a sport:  Ivana Macháčková, Vladimír  Vodrážka,
                                               Helena  Motlíková st., Zlata Bodnárová, Ladislav Bodnár,      
                                               Martina Chalupová, Barbora Hemerková, Anna Kozlová,
                                               Bc.Daniel Macháček,Dis.
 
           Výbor životního prostředí, rozvoje a provozu obce:
                        Tereza Weidenthalerová, František Motlík
 
           Výbor sociální: Ivana Macháčková, Pavel Vácha, Anna Kozlová, Ludmila Lungová
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
 
 
ad 2)   Starosta obce seznámil s plánem inventur a složením členů inventarizační komise
              předseda:         Ing. Jaroslav Günter,  
členové:          Ivana Macháčková, Jiří Weidenthaler, Radim Lunga
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 3)   Předseda finanční komise Radim Lunga seznamuje s rozpočtovým opatřením č.5
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 4)   Starosta obce seznamuje s povolením a dalším postupem, nutným k realizaci stavby „oprava
chodníků ulic Karlovarská a Lidická“. K tomu je potřebné zajistit výběr zhotovitele a stavební dozor.  Zajistí starosta a místostarosta.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 5)    Starosta obce navrhuje pokračovat v přestupkové komisi s předsedkyní pí. Mgr. Hlavsovou.          
            Obec bude dále využívat jejích osvědčených služeb i při právním poradenství.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
o          Obec musí provést výběrové řízení na provozovatele kanalizace.
Zastupitelstvo navrhuje pověřit starostu a místostarostu.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
o          starosta připomíná – obec musí pořídit nový územní plán.  Zastupitelstvo podá požadavek na magistrát města Kladna. K výkonu zajištění zpracovatele pověřuje starostu a místostarostu.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
     Starosta obce informuje a zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 

 • 28.11. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Pavlov.
 
 • Letos končí svoz biologického odpadu. Další započne od 1.4.2019.
 
 • fi. AVE zatím ještě nedodala nové známky na likvidaci odpadu pro rok 2019, za rok 2018 jí budou nevyužité známky vráceny. Pokud nedojde z její strany ke zdražení svozů, poplatek na rok 2019  se zvyšovat nebude.
 
 • Ve sběrném dvoře je od dnešního dne 28.11. umístěna nádoba na zajištění likvidace potravinářských rostlinných tuků a olejů. Ty se do ní odkládají v uzavřených nádobách!! Návod použití je na nádobě. Zde platí zákaz ukládání průmyslových olejů a maziv!!!
 
 • starosta podává informaci o výsledku ze soutěže „My třídíme nejlépe“, kde obec skončila sedmá.
 
 • Starosta jednal s fi. Panattoni o jejich požadavku na povolení vypouštění splaškových vod do kanalizačního řadu obce. Zde zastupitelstvo obce musí stanovit podmínky, za jakých bude možné splašky odvádět na čističku do Hostouně. O tom též jednal se starostou obce Hostouň. Zastupitelé podmínky připraví v průběhu provedení výběru provozovatele kanalizace.
 
 • Starosta podal informaci o jednodenním zapůjčení nebytových prostor restaurace filmu, s výtěžkem  10 000,- Kč.
 
 • Zastupitelstvu obce byla doručena žádost na projednání se SŽDC za účelem vybudování přístřešku u žel. zastávky v  Pavlově. Zastupitelstvo pověřuje starostu k postoupení žádosti státní organizaci SŽDC.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
 • Pí. Vodrážková informuje o předání gratulací s věcným dárkem občanům obce, kteří oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea.  Příští rok bude v obci 12 jubilantů, kteří oslaví 70, 75 a více let.
 
 • P. Macháček informuje zastupitelstvo o připravovaných akcích v období adventu
  • 1.12. rozsvěcení vánočního stromu
  • 7.12. Mikuláš pro děti.
  • 15.12. bude pořádána soutěž „O nejlepší cukroví“
Jednotlivé akce začínají vždy v 18.00 hodin
           dále seznamuje s rozpočtem finančních nákladů potřebných k zajištění těchto kulturních
programů ve výši celkem 12000,- Kč.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 • Odpovědnou osobou za správnost na webových stránkách obce – Ing. Jaroslav Günter
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 6)    bylo předneseno USNESENÍ č. 1/11/2018
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
     
 
       Na závěr starosta obce Josef Kozel v 19:24 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
 
 
zapsal   -  Ing. Jaroslav Günter
 
 
 
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz