Informace z 2. veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 29.12.2018

 Informace o průběhu veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 19.12.2018 od 18:30 hod. v budově OÚ č.p.65
 
Přítomno bylo 5 zastupitelů a 15 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
 
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Byli určeni:
ověřovatelé zápisu a usnesení– Hana Vodrážková, Radim Lunga
zapisovatel   -  Ing. Jaroslav Günter
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje     
 
Program:
1. ROZPOČET NA ROK 2019
2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 – 2022
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6
4. RŮZNÉ
5. USNESENÍ  A  ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.                   
  
Z jednání:
 
ad 1)   Předseda finančního výboru Radim Lunga seznámil s navrhovaným rozpočtem na rok 2019,
            který je navrhován jako vyrovnaný.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 2)   Předseda finančního výboru Radim Lunga seznámil s navrhovaným rozpočtovým výhledem      
na roky 2020 ÷ 2022
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 3)   Předseda finančního výboru Radim Lunga seznamuje s rozpočtovým opatřením č.6
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 4)   Starosta obce seznámil se zdůvodněním k navýšení ceny za svoz odpadů od firmy AVE.
Fi. AVE již dodala nové známky na likvidaci odpadu pro rok 2019.   
-           Novelizující vyhláška č. 210/2018Sb. přináší nové povinnosti obcím.
Svoz biologického odpadu, budou mít obce povinnost podle nové zákonné úpravy zajišťovat celoročně. Obec může přizpůsobit nastavení četnosti svozů klimatickým podmínkám a množství produkovaných odpadů. Povinnost musí obce plnit od 1.4.2019.
-           Další novou povinností obcí, kterou již naše obec splňuje, je zajištění likvidace potravinářských rostlinných tuků a olejů. Tuto povinnost mají obce až od 1.1.2020.
  
-           dále s dodatky k přílohám smluv, kde pro rok 2019 požaduje AVE schválit přibližně o
 2,5 % navýšení ceny svozů odpadů.
 

  • Dodatek č.3 k příloze č.1 ke smlouvě č.2009/1/05 o sběru a odvozu komunálního odpadu
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
  • Dodatek č.7 k příloze č.1 smlouvy č.2009/2/05 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
Zastupitelstvo poplatek na rok 2019 zvyšovat nebude, jeho výše je 480,- Kč.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
     Starosta obce dále informuje a zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
-           z OÚ byl odeslán generálnímu řediteli SŽDC a v kopii i ministrovi dopravy  průvodní dopis starosty se žádostí občanů na zajištění odpovídajícího zařízení přístřešku u žel. zastávky
v Pavlově, pro cestující, kteří využívají dopravu na železnici.  
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
           
-           starosta zahájil komunikaci na pořízení nového územního plánu obce s oddělením
územního plánování MM Kladna. Současný územní plán byl schválen zastupitelstvem obce Pavlov v roce 1993 a má doposud od svého vzniku schválené pouze dvě změny.
Ze zákona v něm již po 31.12.2020 žádnou projednávanou změnu nebude možné schválit.
Týká se to všech územních plánů obcí a měst pořízených před 1. lednem 2007.
Proto všechny obce a města, které chtějí ve svých ÚP schvalovat změny od 1.1.2021, musí mít ÚP schválený podle právních předpisů platných a účinných od 1.1.2007.  
Na skutečnost, že je nejvyšší čas a zda jsme již proto začali s pořizováním nového územního plánu, jsme byli dotázáni právě z MM Kladna.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
 
  • P. Macháček informuje zastupitelstvo o uskutečněných adventních akcích a zhodnotil je jako úspěšné.
 
 
ad 6)    bylo předneseno USNESENÍ č. 2/12/2018.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
     
 
       Na závěr starosta obce Josef Kozel popřál příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do Nového roku 2019 a jako každoročně, pozval na novoroční přípitek.  V 18:41 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
 
 
zapsal   -  Ing. Jaroslav Günter
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30