1. Veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 3.12.2014

Zápis z veřejného zasedání č. 1/11/2014
 
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 28.11.2014 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
 
Přítomni: Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus, Milan Macháček, Jaroslav Fuksa, Roman Matuška.
 
Přítomno bylo 26 občanů obce Pavlov a 7 zastupitelů obce.
 
Zasedání zahájil v 18,34 hodin starosta obce Josef Kozel, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé Jaroslav Kraus, Milan Macháček,
zapisovatelem   -   Ing. Vítek Kohoutek
 
Program:
1. VOLBA ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ
2. PLÁN INVENTUR NA ROK 2014, URČENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE
3. DOKONČENÍ AKCE DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
4. RŮZNÉ
5. USNESENÍ A ZÁVĚR
       
               
Z jednání:
 
ad 1)   Předsedové výborů a komisí seznámili zastupitelstvo s navrhovanými členy.
           Pro :
           Finanční výbor:         Hana Vodrážková,  Martina Chalupová
           Kontrolní výbor:       Marie Kadlecová, Barbora Hemerková
           Kulturní komise:       Vojtěch Peichl, Ivana Macháčková, Hana Vodrážková,
Veronika Slanařová, Helena Motlíková st.., Stanislava Matušková, Zlata Bodnárová, Martina Chalupová
           Komise pro místní rozvoj a provoz obce:   František Motlík,  Miroslav Bouša
 
ad 2)   Starosta obce seznámil s plánem inventur a navrhnul složení členů inventarizační komise
              předseda:         Ing. Vítek Kohoutek
členové:          Ivana Macháčková, Ing. Jaroslav Gűnter, Roman Matuška
 
ad 3)   Starosta seznámil s ukončením akce výstavby dětského hřiště v rámci projektu „ Sportovní a   
           oddechové plochy Pavlov “, na kterou obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
           Zásadní podmínkou pro možnost čerpání je dokončení akce v rozsahu vydaného Rozhodnutí
           do termínu 30.11.2014, což bylo splněno.
           Obec předala na MMR fakturu se soupisem provedených prací podle SOD č. 003/INV/2014
           a zápisem o odevzdání a převzetí dokončeného díla.  
           Starosta předložil ke schválení Dodatek č.1s rozpočtem ke smlouvě o dílo č. 003/INV/2014
na dopadovou plochu a drenážní příkop. Realizaci s rozpočtem schválilo předchozí zastupitelstvo a není součástí poskytnutí dotace. 
 
ad 4)   Starosta obce navrhuje pokračovat v přestupkové komisi s předsedou pí. Mgr. Hlavsovou.          
 
 • Starosta předkládá cenovou nabídku p. Parolka na „změnu trvalého dopravního režimu ulice Hájecká, Ke Trati a karlovarská Pavlov“. Změnu požadují občané z Hájecké ulice s poukazováním na rychlou jízdu neukázněných řidičů a z toho vyplývající bezpečnost dětí.
 • Starosta obce požaduje, aby zastupitelstvo stanovilo cenu pozemku p.č. 482/34, kde se stala obec jediným vlastníkem ze smlouvy o narovnání s manželi Stříhavkovými. Zastupitelé odhlasovali cenu stejně, jako u dalších pozemků (komunikací), tj. 10,-Kč/m2.
 
Starosta obce informuje:
 • k nevyvezeným kontejnerům za OÚ – byl zde nový řidič, který nevěděl – svozová firma AVE vyveze kontejnery nejpozději v úterý příštího týdne.
 • obec obdržela za trvalé odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely 858 085,-Kč,  ještě obdrží cca 1 072 327,- Kč, rozsah použití těchto prostředků určují k nim vydaná Rozhodnutí orgánem pověřeným ochranou zemědělského půdního fondu.
 • 13.11. nešla přečerpávací stanice splaškové kanalizace – opraveno.
 • 18.11. jsem byl s p. Peichlem na vodárnách domlouvat spuštění vodovodu s úsekovým ředitelem p. Pobříslem. slíbil, že domluví tzv. smlouvu 3D a dojedná s vlastníkem další postup o kterém nás bude neprodleně informovat. Dnes, na požádání pí. Moulisové ho urgoval s výsledkem, že jednání u nich proběhne dnes tj. 28.11 odpoledne.
 • 19.11. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Pavlov. Bylo doporučeno, aby si obec vytvořila vnitřní předpis k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých orgánů obce a to z důvodů hodnověrného dokládání zákonné povinnosti obce – dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 • fi. AVE dodala nové známky na likvidaci odpadu pro rok 2015, za rok 2014 jí byly zbývající známky vráceny. Došlo ke zdražení na rok 2015 o 3%., starosta navrhuje nezvyšovat poplatek na rok 2015 – zastupitelstvo souhlasí.
 • 24.11. proběhla schůzka se zástupkyněmi fi. Ekokom pí. Filipovou a Půlpánovou. Účel jejich návštěvy bylo podání vysvětlení k nové smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, spolu s požadavkem na schválení zastupitelstvem. Starosta vyzval zastupitelstvo, aby se ke smlouvě vyjádřilo a zda ji chce schvalovat dnes, či na dalším zasedání.
 • starosta podává informaci o výsledku ze soutěže „My třídíme nejlépe“, kde obec po 9-ti vítězných letech, skončila druhá. Na vyhodnocení 15.12. se starostou půjde p. Macháček.
 • Ing. Günter se domnívá, že horší výsledek je i díky spáleným kontejnerům.
 • Ing. Kohoutek navrhuje, aby sběr a třídění odpadů sledoval někdo ze zastupitelů – p.Matuška a Fuksa?
 • p. Macháček informuje zastupitelstvo o připravovaných akcích:
  • Mikuláš pro děti 5.12.2014; navrhuje, aby se obec podílela částkou 100,- Kč/ dítě.
  • 6.12. bude pořádána mikulášská zábava pro dospělé s hudbou – obec se bude spolupodílet finančním příspěvkem ve výši 3000,- Kč.
 • P. Matuška dal návrh na zvýšení příspěvku obce na Mikuláše na 150,- Kč/ dítě a 3500,-Kč na zábavu. Zastupitelé souhlasí.
 • Starosta seznámil s návrhem dopisu (opakovaná reklamace provedení vozovek) zpracovaného Mgr. Hlavsovou firmě Swietelski.
 
K dotazům v průběhu jednání:
 
p. Matušková (st.):
 • bude ještě možné vrátit nepoužité poukázky za odvoz odpadu?
Odpověděl starosta – už to možné není, letos to možné nebylo ani realizovat, vzhledem ke kolidujícímu datu odevzdání a zaniknutí mandátu starého zastupitelstva vzhledem ke komunálním volbám.
 
 
 
p. Viduna:
 • Domnívá se, že poplatky není správné vracet.
Důvod, proč k tomu minulé zastupitelstvo přistoupilo, objasnil starosta obce.
 
 
 
ad 5)  bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 1/11/2014, které je přílohou / nedílnou
           součástí / tohoto zápisu.
 
       Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a ve 20,13 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                             Zápis zapsal:        
p. Jaroslav Kraus                                                                          Ing. Vítek Kohoutek
p. Milan Macháček
 
 
 
zápis schválil:
                                                                      Josef Kozel
                                                                         starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USNESENÍ č. 1 /11/2014
 
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 28.11.2014 v restauraci Havránka.
 
Zastupitelstvo obce:
 1. bere na vědomí:
- fakturu se soupisem prací a protokol o předání a převzetí díla k dětskému hřišti
- dílčí přezkoumání hospodaření obce Pavlov
- výsledek ze soutěže My třídíme nejlépe
 
 1. schvaluje:
      1.   členy:
           Finančního výboru - Hana Vodrážková,  Martina Chalupová
           Kontrolního výboru - Marie Kadlecová, Barbora Hemerková
           Kulturní komise – Vojtěch Peichl, Ivana Macháčková, Hana Vodrážková,
           Veronika Slanařová, Helena Motlíková st.., Stanislava Matušková, Zlata Bodnárová,
           Martina Chalupová
           Komise pro místní rozvoj a provoz obce – František Motlík, Miroslav Bouša                                              
 
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
      2.   plán inventur a složení členů inventarizační komise
            předseda - Ing. Vítek Kohoutek, členové - Ivana Macháčková, Ing. Jaroslav Gűnter,
            Roman Matuška
 
                                                                                       s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0 
 
      3.   Dodatek č.1s rozpočtem ke smlouvě o dílo č. 003/INV/2014 na dopadovou plochu a  
            drenážní příkop na dětském hřišti. Pověřuje starostu k podpisu.
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
4.   Předsedu přestupkové komise Mgr. Hlavsovou
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
      5.   Cenovou nabídku p. Parolka na „ změnu trvalého dopravního režimu ulice Hájecká,
            Ke Trati a Karlovarská Pavlov “, pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
                                                                        s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
      6.   Ocenění pozemku p.č. 482/34 v Zahradní ulici 10,-Kč/m2.
                                                            s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
      7.   Vytvoření vnitřního předpisu k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
                                                            s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
      8.   Nezvyšovat poplatek za odpad na rok 2015, výše poplatku zůstává na hodnotě 480,-Kč/rok.
                                                            s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
      9.   Další jednání o nové Smlouvě s fi EKOKOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
            z obalů.
                                                                          s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
  
    10.  Pořádání mikulášské nadílky pro děti 5.12. s částkou ve výši 150,- Kč na dítě
                                                                                      s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
    11.  Pořádání mikulášské zábavy 6.12. s finančním příspěvkem ve výši 3500,- Kč
                                                                                      s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
    12.  Dopis pro fi. SWIETELSKI – opakovaná reklamace
                                                                                s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0
 
s výsledky  hlasování -     schvaluje  / zdržel se / neschvaluje    
    
 
             
 1. ukládá:
 
 • starostovi a místostarostovi obce řešit ozvučení místnosti při konání veřejných zasedání a s provozovatelem restaurace Havránka projednat zajištění klidu v restauraci po dobu jednání.
 
 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:                                                       Usnesení zapsal:
 
p. Jaroslav Kraus                                                            Ing. Vítek Kohoutek
 
p. Milan Macháček
   
 
                                                       Zápis usnesení schválil:
                                                  Josef Kozel  -  starosta obce Pavlov
 
 
 
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30