Informace z průběhu VZZ dne 12.6.2019

Vloženo: 21.6.2019

Informace o průběhu veřejného jednání č. 3
 
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 12.6.2019 od 17:30 hod. v budově OÚ č.p.65
 
Přítomni:         Josef Kozel, Ing. Jaroslav Günter, Hana Vodrážková, Milan Macháček,
Radim Lunga, Jiří Weidenthaler   
Omluven:        Ján Bačkovský
 
Přítomno bylo: 6 zastupitelů obce a 8 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
 
Zasedání zahájeno v 17:34 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
 
Byli určeni:
ověřovatelé zápisu a usnesení  –  Radim Lunga, Jiří Weidenthaler    
zapisovatel   -  Ing. Jaroslav Günter
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje     
 
Program:
1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3
4. SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE
5. PŘEDSTAVENÍ PROVOZOVATELE KANALIZACE, seznámení
    s postupem uzavírání smluv, informace k provozu, výše stočného.
6. RŮZNÉ
7. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy:  nejsou.
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.                   
  
Z jednání:
ad 1)   Místostarosta seznámil s výsledkem inventarizační zprávy za rok 2018.
Předseda finančního výboru seznámil s účetní závěrkou za rok 2018.
 
Starosta se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy:     nejsou. 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 2)   Předseda finančního výboru seznámil se závěrečným účtem za rok 2018.
Starosta obce informoval o výsledku kontroly hospodaření za rok 2018.
            Vzhledem k výsledku kontroly hospodaření obce bez závad, může zastupitelstvo obce
            schválit závěrečný účet bez výhrad.        
 
Starosta se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy:     nejsou. 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 3)   Předseda finančního výboru seznámil s rozpočtovým opatřením č.3
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
            Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 4)  Starosta předkládá a seznamuje se smlouvu o provozování kanalizace s fu. Petr
            Kožený s.r.o. k diskusi. Text smlouvy dostali zastupitelé el. poštou.
            Připomínky k textu smlouvy:   nejsou
            Starosta dává hlasovat -    6 – 0 – 0
            Zastupitelstvo schvaluje.
 
Zastupitelstvo obce, pro provozovatele kanalizace, fu. PetrKožený, stanovuje výši stočného na EO pro rok 2020 na 30Kč/m3.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
                                                
 
ad 5)    Starosta představuje provozovatele veřejnosti a předává mu slovo, aby občany
            informoval o dalším postupu v uzavírání smluv s uživateli kanalizace.
Je dán prostor pro diskusi přítomným.
Provozovatel informuje o uzavírání smluv s každým vlastníkem nemovitosti. Přihlášky a smlouvy budou na stránkách obce nebo k vyzvednutí na OÚ.
Na dotazy:
Nejsem připojen na veřejný vodovod a mám svojí studnu, ze které beru vodu. Jak budu platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?
Jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírám pouze ze své studny. Jak budu platit stočné?
Bylo odpovězeno:
Množství vytvořených odpadních vod bude vycházet z údajů stanovených vyhláškou
č. 428/2001 Sb. Ministerstva  zemědělství, nebo z vodoměrů veřejných vodovodů, případně použitých i pro měření odběru z vlastní studny.
 
Následně byla smlouva ze stran starosty a provozovatele podepsána.
 
 
ad 6)    Starosta informuje:

 • o několika schůzkách s projektantem a vlastníkem projektu Zahrady Pavlov, kteří předložili nově zpracovaný projekt k záměru
 • starosta se zúčastnil spolu s projektanty a vlastníkem projektu Zahrady Pavlov jednání na Mag. města Kladna, odboru územního plánování u Ing.Arch.Millera.
Mag. města jako pořizovatel ÚP Pavlova může začít konat až v roce 2020.
Vlastník projektu nabízí pro obec Pavlov zajistit pořizovatele ÚP na své náklady.
Starosta dává na zvážení, zda zastupitelstvo využije nabídku vlastníka fy. QEQ CZECH     
 • Žádost Novotných na připojení ke kanalizaci pro uvažovaný záměr postavit tréninkovou plochu zimního stadionu. Jedná se o množství cca 40 EO.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.   
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje
 
 • Fa. Panattoni oznámila, že dodá již podepsané smlouvy k břemenu v Zahradní ulici.
 • starosta podal žádost na navýšení hodnoty jističe u ČEZu.
 • o probíhajícím reklamačním řízení s fu. Swietelsky na odstranění vad v obrusné vrstvě asfaltu, kde byly dodělány ještě další kontrolní vrty akreditovanou laboratoří po dohodě se zástupci fy. Swietelsky a.s.
 • o ohlášené kontrole na 1.7.2019  k práci s RUIAN
 • Mag.města Kladna přes námitky obce Pavlov vydal Rozhodnutí - územní rozhodnutí ke stavbě Hala A s umístěním na katastru obce Hostouň. U všech je veškerá těžká doprava vedena pouze přes obce Pavlov a Jeneč. S tím Obec nemůže souhlasit a zpracovává odvolání ke Stč. krajskému úřadu.
 • místostarosta rozeslal dopis vlastníkům nemovitostí, jejichž stavby v ulici Hájecká ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu Výzvu, aby učinili neprodleně nápravu stavu s bezodkladným provedením opravy zdiva tak, aby neznečisťovalo veřejné prostranství a neohrožovalo provoz a volný pohyb osob na veřejné komunikaci.
 • obec zakoupila nový zahradní traktor na sekání trávy.
 • starosta jednal o přijetí dětí do školky v Jenči s ředitelkou školy a s místostarostou obce Jeneč. Místostarosta napíše dovolání na Krajský úřad k nepřijetí dětí.
 
 
Starosta oslovuje předsedy výborů, aby informovali o činnosti
     
      -     Paní Vodrážková informuje o předání darů občanům k jejich životnímu jubileu.
 
 
 
ad 7)    bylo předneseno USNESENÍ č. 3/6/2019, které je přílohou tohoto zápisu.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
     
 
Na závěr starosta obce Josef Kozel v 19:08 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
 
 
 
 
              Zápis zapsal:         
                                   Ing. Jaroslav Günter
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30