Informace z průběhu VZZ dne 9.7.2019

Vloženo: 30.7.2019

Informace č.4 o průběhu jednání
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 9.7.2019 od 18:30 hod. v budově OÚ č.p.65
Přítomno bylo: 5 zastupitelů obce a 10 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 18:32 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Program:
1. VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
NA DODAVATELE „OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV- LIDICKÁ A KARLOVARSKÁ“
2. PROVOZOVATEL RESTAURACE
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4
4. NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ
5. RŮZNÉ
6. USNESENÍ A ZÁVĚR

Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
Z jednání:
ad 1)Starosta seznamuje s nabídkami zakázky malého rozsahu na dodavatele oprav
chodníků. Z oslovených tří společností došly 3 nabídky od:
1. Mariael s.r.o.
2. Miloslav Poddaný
3. AQUARIUS spol.s r.o.
Zastupitelstvo vyhodnocuje podle zadávacích podmínek vypsané zakázky malého rozsahu a vybírá nejlepší nabídku s nejnižší cenou - fi. Mariael s.r.o.
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu k dojednání s dodavatelem záruku na dobu
60 měsíců, po kontrole s právníkem k uzavření a podpisu smlouvy o dílo.
Starosta se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy: nejsou
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 2) Starosta informuje o zaslané informaci o složení blokovacího depozita, jako projev vůle k
pronájmu prostor na adrese Pavlov č.p. 65.
Zastupitelstvo obce vybaví objekt restaurace ve spolupráci s nájemcem výčepním stolem,
stolem na mytí nádobí, případně digestoří.
Starosta představuje přítomného pana Kóňu.
Poté se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy:
- Byl vznesen dotaz na nájemce - kdy počítá s otevřením a jaké pivo bude nabízet?
- Otevřeno bude až po dohodě s pivovarem Velké Popovice a po vybavení restaurace,
pokud možno v průběhu srpna.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 3) Předseda finančního výboru p. Lunga seznamuje s rozpočtovým opatřením č.4
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 4) Starosta seznamuje s připravovaným 1. opakovaným veřejným projednáním změny ÚP
Hostouně, což přinese další navýšení dopravy do obce a upozornil na znění textu v
posouzení vlivu na životní prostředí listopad 2015 pro Logistický park Pavlov, kde je přímo
uvedené překročení zákonem povoleného hygienického limitu pro nebezpečnou
karcinogenní látku Benzo a pyren v ovzduší nad územím obce Pavlov a Jeneč i Hostouň.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: jsou.
Názor veřejnosti – nesouhlas s přiváděním další dopravy, která vytváří a šíří nežádoucí
imisní látky v ovzduší na území obce Pavlov.
Zastupitelstvo vyjadřuje nesouhlas se změnou ÚP Hostouň.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 5) Starosta informuje:
- Fa. Panattoni dodala k podpisu starosty obce již podepsané smlouvy k břemenu v Zahradní
ulici
- ohlášená kontrola, jak obec zvládá práci s RUIAN dopadla úspěšně, nebyly zjištěny závady
- byly zpracovány a odeslány odvolání proti územním rozhodnutím odborů výstavby
Mag.města Kladna a Unhoště k halám Hala A Pavlov, na území Hostouň u Prahy a Q3
Logistického parku Pavlov, které přinášejí velké množství dopravy na území obce Pavlov.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy ke schválení: ne/jsou.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
– Starosta obce předložil Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování kanalizačního řadu, kterým
požaduje provozovatel upravit dobu na přípravu pro převzetí zařízení a uzavření smluv
s uživateli. Stočné, vybírané provozovatelem, bude účtováno od 1.1.2020.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 6) Bylo předneseno USNESENÍ č. 4/7/2019
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat – 5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
Na závěr starosta obce Josef Kozel v 19:18 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
Zápis zapsal:
Ing. Jaroslav Günter

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30