Informace z průběhu VZZ dne 26.8.2019

Vloženo: 6.9.2019

Informace č.5 z veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26.8.2019 od 19:00 hod. v budově OÚ č.p.65
 
 
Přítomno bylo: 7 zastupitelů obce a 15 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
 
Zasedání zahájeno v 19:04  hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
 
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení 
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje     
 
Program:
 
1. OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV- LIDICKÁ A KARLOVARSKÁ
2. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
3. PLÁN ROZVOJE A SPORTU OBCE PAVLOV
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5
5. RŮZNÉ
6. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy: nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.                   
  
Z jednání:
ad 1) Starosta seznamuje se smlouvou o dílo se zhotovitelem opravy chodníků fu. Mariael s.r.o..
            Ve SOD je splněna podmínka zastupitelstva obce na dobu 60ti měsíců záruky na dílo.
            Zastupitelstvo určuje pro dohled na stavbě zastupitele – starostu,
dozorem stavby pana Parolka, pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo a podpisu.  
Starosta se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy:     nejsou
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 2)   Starosta informuje o zdravotním stavu  pana Bačkovského, pro kterého by měla obec zajistit
pomoc v poskytování pečovatelské služby s městem Unhošť, která již poslala koncept smlouvy
Poté se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy: nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 1 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 3)   Starosta seznamuje s novou povinností, která od 1. 7. 2018 ukládá obcím v samostatné působnosti zhotovit pro své území Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění.
Proto předkládá a seznamuje s Plánem rozvoje a sportu obce Pavlov.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        7 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 
ad 4)    Předseda finančního výboru p. Lunga seznamuje s rozpočtovým opatřením č.5
 
Starosta informuje o emailem zaslané zprávě panem Bezouškou,(majitel QEQ), který požádal o schválení poskytnutí finančního daru obci na dětský den, ve výši 5.000,-Kč a tento dar již převedl na bankovní účet obce. O přijetí daru rozhoduje ZO.
            Starosta dává hlasovat –        5 – 1 – 1
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
 
            Starosta dává hlasovat o rozp.opatření  –        7 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
ad 5)    Starosta informuje:

 • o výsledku odborné laboratoře k posouzení asfaltových směsí a vrstev v ulicích Hájecká a Okružní, které budou zaslány fě. Swietelsky s výzvou na uskutečnění jednání k dořešení reklamace
 • pan Bezouška podal příslib k financování nového ÚP obce Pavlov firmou QEQ Czech, s.r.o.
a vyhotovení Zprávy o uplatňování územního plánu s pořizovatelem ÚP, se kterým obec uzavře příkazní smlouvu.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 • o žádosti o změnu č. 3 ÚPN SÚ Pavlov podepsanou žadatelem QEQ Czech, s tím, že bude v co nejkratší době doplněna o stanoviska příslušných organizací,
Zastupitelstvo bere na vědomí
 
 • Pro objekt nájmu - restaurace byly objednány:
1x mycí nerezový stůl
1x hladký nerezový stůl
1x trojpolice nerezová
 • bude doplněno ještě o digestoř do kuchyně
a zakoupen:
2x dřevěný stůl s 8 židlemi
 
k zahradnímu traktoru byl dokoupen deflektor a valníček
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k uvedeným nákupům:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 1 – 0
Zastupitelstvo schvaluje
 
 • Starosta seznamuje se smlouvou o nájmu č.001/2019 k nebytovému prostoru v části objektu č.p.65
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.     
 
 • Nájemce pan Kóňa  na své náklady provedl instalatérské, malířské a natěračské práce s nákupem potřebného materiálu pro tyto práce. Proto požádal o uznání vyrovnání jím vynaložené investice v částce 12.820,- Kč, kterou navrhuje vyrovnat formou započtení proti nájmu.    
Zastupitelstvo způsob vyrovnání a částku uznává.
 
Starosta dává hlasovat –    6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 • Bylo provedeno vyčištění retenční nádrže fy. ESTA spol. s r.o. Její nabídková cena 50 412,-Kč bude ve fakturaci upravena dle skutečných nákladů.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:  nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –     6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
 • Starosta dává prostor předsedům výborů, aby informovali o své činnosti:
 
 • kultura a sport
p. Macháček – informuje o akci pro děti „Návrat do školy“, která se bude konat  dne 7.9. v 15:00h a na tuto akci žádá o finanční částku ve výši 4.000,-Kč
 
Starosta dává hlasovat –     6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
 
          – navrhuje na jaře příštího roku provést v prostoru parku (bývalé petangové hřiště) instalaci betonového stolu na stolní tenis.
Zastupitelstvo bere na vědomí
 
 • sociální
            pí. Vodrážková informuje o předání darů občanům obce k životním jubileím.
Zastupitelstvo bere na vědomí
 
 • rozvoj obce
             p. Weidenthaler – se dotazuje občanů, zda je účelné pořizovat altán na hřiště.
 Odezva od občanů je, že altán je potřebným doplňkem splňujícím ochranu před    větrem a sluncem, pro rodiče dohlížející na hrající si děti.
             Starosta ještě doplňuje o úmyslu zastupitelstva obce doplnit multifunční hřiště o    
             workoutové a parkourové sestavy s doplněním o fitness stroje.
Zastupitelstvo bere na vědomí
 
ad 6)    Bylo předneseno USNESENÍ č. 5/8/2019, které je přílohou tohoto zápisu.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
 
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.     
 
Na závěr starosta obce Josef Kozel v 21:31 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
 
 
 
Zápis zapsal:        
                        Ing. Jaroslav Günter
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30