OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vloženo: 3.10.2019

V Praze dne: 2. 10. 2019
Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS
Č. j.: 130310/2019/KUSK
Vyřizuje: Ing. Krejčíková/257 280 148

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území


Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jakožto
pořizovatel územně plánovací dokumentace Středočeského kraje ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) v souladu s ustanoveními § 37 odst. 3 a § 23a odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“)
a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj
území (dále jen VVURÚ). Současně bude kompletní návrh 3. aktualizace ZÚR SK včetně VVURÚ
vystaven k nahlédnutí:
- na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz v sekci KRAJSKÝ
ÚŘAD A SAMOSPRÁVA, záložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD, podzáložce ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE, odrážka 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, levý sloupec NÁVRH 3. AKTUALIZACE ZÚR SK PRO SPOLEČNÉ
JEDNÁNÍ: (http://gis.krstredocesky.
cz/docs/reg/?dir=%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI
%20KRAJE/Z%C1SADY%20%DAZEMN%CDHO%20ROZVOJE%20SK/3.%20AKTUALIZACE%20
Z%DAR%20SK);
Č.j. 130310/2019/KUSK str. 2
- v listinné podobě na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování
a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 1079
v úředních hodinách uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje nebo v jiný čas po
telefonické dohodě (tel. č. 257 280 412, 257 280 432, 257 280 700).
Do 30 dnů ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK a VVÚR prostřednictvím této vyhlášky
na úřední desce Středočeského kraje může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.
Upozorňujeme, že datum doručení písemnosti prostřednictvím veřejné vyhlášky zveřejněné jak na úřední
desce, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je patnáctý den po vyvěšení. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Stanoviska a připomínky můžete podávat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje těmito způsoby:
- písemnou formou do podatelny
- zasláním na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního
řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické
podatelny: podatelna@kr-s.cz
- datovou schránkou: keebyyf
Stanoviska a připomínky musí být podány v souladu s § 37 odst. 2 správního řádu, tzn. musí z nich
být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4
správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob
nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat
označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která
je činí.
V závěru připomínáme, že zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují
strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.
Č.j. 130310/2019/KUSK str. 3
Obce, kterým je toto oznámení doručováno v souladu s § 25 a 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů žádáme, aby bezodkladně vyvěsily tuto veřejnou vyhlášku po dobu
45 dnů a zveřejnily ji rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 26 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po vyznačení data vyvěšení a sejmutí pak
tuto vyhlášku neprodleně zašlete zpět ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru územního
plánování a stavebního řádu.
Ing. Lenka Holendová
vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz