Informace č.6 z průběhu VZZ

Vloženo: 1.11.2019

Informace č. 6  z průběhu veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 21.10.2019 v budově OÚ č.p.65.
 
Přítomno bylo:   6 zastupitelů a 11 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
 
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
 
 
Program:
 
1. „OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV- LIDICKÁ A
    KARLOVARSKÁ“
2. SMLOUVA o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a
     smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6012663/VB/1
    akce: Pavlov Lidická 1kNN Miškovský
3. REKLAMACE SWIETELSKY
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6
5. RŮZNÉ
6. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy: ne/jsou.
 
Starosta dává hlasovat –        6 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.    
 
Z jednání
Zastupitelstvo schvaluje
     1.  Příkazní smlouvu s dozorem stavby zastupujícím obec p. Parolkem.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 - 0
 
      2.  Doplnění stavby opravy chodníků o vícepráce.            
s výsledkem  hlasování          6 - 0 - 0
 
 
      3.  Opravu chodníku Lidické ulice na pozemku paní Brouskové.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
 
      4.  Možnost uložení výkopové zeminy z chodníků do valu v Okružní ulici.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
      5.  Úpravu krajnice v Lidické ulici pro odvod dešťové vody a parkování asfaltovým recyklátem.                                                                   s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
 
      6.   Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
            č.IV-12-6012663/VB/1 akce: Pavlov Lidická 1kNN Miškovský. Pověření starosty
            k podpisu.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
 
     7.   Pro starostu a právního zástupce stanovuje pro další jednání tento postup:
            a.         Prodloužení záruční doby na nejméně 10 let a finanční narovnání vrácení již
uhrazené finanční částky ve výši min. 50% z ceny asfaltového povrchu obrusné
vrstvy komunikací Okružní a Hájecká ul.
                případně
            b.         Trvat na odstranění vady na díle, kterého lze dosáhnout jen výměnou obrusné vrstvy asfaltové směsi na komunikacích v ulici Okružní a Hájecká.
Pověření starosty a právního zástupce k dalšímu jednání ve věci vyřízení reklamace.
           
s výsledkem  hlasování          6 - 0 - 0
 
      8.   Rozpočtové opatření č. 6. 
s výsledkem  hlasování          6 - 0 –0
 
      9.  Zakoupené vybavení do restaurace.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
 
      10.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č.001/2019 k nebytovému prostoru restaurace, v části
             objektu č.p.65, s výší měsíčního nájmu 2.000,-Kč na dobu 1 roku, tj. od 1.10.2019
             do 30.9.2020.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
 
      11.  Akce kulturního výboru Pexeso, Rozsvícení stromu a Mikulášskou nadílku                                                                                  s uvolněním finanční částky 11.000,-Kč.
s výsledkem  hlasování          6 - 0 – 0
 
výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí:

zprávu o činnosti – informace starosty
průběh reklamace s fu. Swietelsky 
            
 
 
zapsal:
 
Ing. Jaroslav Günter

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz