Informace č.1/2020 z VZZ

Vloženo: 10.2.2020

 
Informace č. 1/2020 z průběhu veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 6.2.2020 v budově OÚ č.p.65.
 
Přítomno bylo: 6 zastupitelů obce a      11 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listině vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 18:36 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Byli určeni zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení.
 
Program:
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1
2. REKLAMACE KOMUNIKACÍ
3. RŮZNÉ
4. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Starosta se přítomných zastupitelů dotazuje, zda mají nějaké připomínky nebo dotazy
k programu:  Nejsou.
Starosta dává hlasovat o programu veřejného zasedání s výsledkem:  6 – 0 – 0.                     
Zastupitelstvo program veřejného zasedání schvaluje.   
 
Z jednání:
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
 
1.  Rozpočtové opatření č.1    
s výsledkem  hlasování: 6 - 0 - 0
     
2.  Postupovat podle návrhu smírného řešení se spol. SWIETELSKY ze dne
     10.12.2019 s úplným odstraněním vady na díle, spočívající ve výměně asfaltové
     směsi obrusné vrstvy komunikace + požadovat vynaložené náklady, vystavit další
     fakturu na smluvní pokutu dle SOD + požadovat úhradu faktur s pokutou ve
     stanoveném termínu
s výsledkem hlasování:  6 - 0 – 0.
 
3.   V případě nedodržení stanoveného termínu pro plnění, pověřuje starostu požádat
       paní Mgr. Hlavsovou o zastupování proti spol. SWIETELSKY, vystavit jí plnou
       moc a domáhat se nároků soudní cestou
s výsledkem hlasování:  6 - 0 – 0.
 
4.    Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1/2019/Pa o provozování vodárenské infrastruktury
       splaškové kanalizace v obci Pavlov
s výsledkem hlasování:  6 - 0 – 0.
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    Nabídku komplexního řešení webové prezentace pro obce od fy Galileo
       na výrobu a provoz internetových stránek s poradenským a servisním zajištěním 
                                                                                              s výsledkem hlasování: 6 - 0 – 0.
 
6.    Podnět k návrhu zadání ÚP Červeného Újezdu na obchvat obce Pavlov a navrhlo
       požádat při dalším projednávání o propojení plánovaných cyklotras a cyklostezek
       v okolí obce Pavlov 
s výsledkem  hlasování:  6 - 0 – 0.
 
7.    Námitky podané k Oznámení o zahájení stavebního řízení LOGISTICKÝ PARK
       Pavlov – Hala Q 
s výsledkem  hlasování: 6 - 0 – 0.
 
 
    Zastupitelstvo bere na vědomí:
 
zprávu o činnosti – informace starosty obce
informace předsedů výborů o připravovaných kontrolách
společnost AVE Kladno dodá nádobu na likvidaci potravinářských olejů
obdržení první částky z insolvenčního řízení p. L.Hankuse
zaslání vyjádření s podáním vysvětlení a podklady pro odbor kontroly MV 
 
zapsal:   Ing J.Gunter
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30