Návrh změny územního plánu obce Hostoň

Vloženo: 21.7.2020

OBSAH
ÚVOD .................................................................................................................................................................................... 3
A) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§
5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ UPLATŃOVÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU .................................................................................................................. 3
Vyhodnocení uplatňování územního plánu ......................................................................................... 3
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán územní plán a regulační plán .................... 4
Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území .................. 4
B) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ................................................................... 5
C) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ...... 5
Vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR .................................................................................... 5
Vyhodnocení souladu územního plánu se ZÚR ................................................................................... 5
D) VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA ................................................................................................................... 5
Přehled zastavitelných ploch v účinném územním plánu ...................................................................... 5
Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona ......... 7
E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY A PRO ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ................ 12
I. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; ............................................................ 12
II. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit; ............ 13
III. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo; .............................................................. 13
IV. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci;  13
V. případný požadavek na zpracování variant řešení; .........................................      .......................... 13
VI. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení; ................................................................................................ 13
VII. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. ........ 13
VIII. Další požadavky vyplývající z bodu A) Zprávy ...................................................................................................................... 13
F) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ
VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST, ................................................................................................... 14
G) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO, .................. 14
H) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY,
KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU, .............................................. 14
I) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE
VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY, .................................................... 15
J) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE. ...................................................... 15
PŘÍLOHA Č.1 .................................................................................................................................................. 16
PŘÍLOHA Č.2 .................................................................................................................................................. 17
PŘÍLOHA Č.3 .................................................................................................................................................. 19
PŘÍLOHA Č.4 ................................................................................................................................................... 20
PŘÍLOHA Č.5 ................................................................................................................................................... 22
PŘÍLOHA Č. 6 ................................................................................................................................................... 24
PŘÍLOHA Č. 7 ................................................................................................................................................... 26
PŘÍLOHA Č. 8 ................................................................................................................................................... 30
PŘÍLOHA Č.9 ................................................................................................................................................... 31
PŘÍLOHA Č. 10 ................................................................................................................................................... 31
PŘÍLOHA Č. 11 ................................................................................................................................................... 31
PŘÍLOHA Č. 12 ................................................................................................................................................... 32
PŘÍLOHA Č.13 ................................................................................................................................................... 32
PŘÍLOHA Č. 15 ................................................................................................................................................... 32
PŘÍLOHA Č. 16 ................................................................................................................................................... 33
PŘÍLOHA Č. 17 ................................................................................................................................................... 33
PŘÍLOHA Č. 18 NÁVRH ZMĚN Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ........................................................ 35

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     12/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31