Informace č.4 z VZZ

Vloženo: 2.9.2020

 Informace č.4 z průběhu veřejného zasedání
 
zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 7.8.2020 v budově OÚ č.p.65
 
Přítomno bylo: 5 zastupitelů obce a   12 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 19: 03 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
 
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení 
 
Program:
1. Změna ÚP Hostouň
2. „OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV- LIDICKÁ A KARLOVARSKÁ“
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4
4. RŮZNÉ
5. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy:  nejsou.
Starosta dává hlasovat –        5 – 0 – 0
Zastupitelstvo program schválilo.      
 
Z jednání:
 

  1. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 
  1.   1)   zaslat podnět ke ,,ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇ –
OBEC HOSTOUŇ ČERVENEC 2020"
Zastupitelstvo obce Pavlov na základě již překročených zákonem stanovených
hygienických limitů, s ohledem na zájem ochrany majetku, zdraví obyvatel, na
dodržení jejich práv na ochranu zdraví, garantovaných právním řádem ČR a Ústavou
GR, schválilo tento podnět a požaduje vyřadit a neschválit požadovanou změnu č.5.
v dalších změnách ÚP Hostouň.
 
            2)   zaslat připomínku k návrhu změny č.4 ÚP obce Hostouň
 
Zastupitelstvo obce Pavlov na základě již překročených hygienických limitů,
s ohledem na zájem ochrany majetku, zdraví obyvatel, na dodržení jejich práv na
ochranu zdraví, garantovaných právním řádem CR a Ústavou ČR, schválilo tuto
připomínku a požaduje vyřadit a neschválit požadovanou změnu č.5, dle přílohy č.5 na
straně 22.
A pověřuje starostu zpracovat a odeslat nesouhlasná stanoviska zastupitelstva obce Pavlov s odůvodněním, k uplatňování a projednávání změny ÚP Hostouň.
                                          
s výsledkem  hlasování          5 - 0 – 0
 
 
      2.  Vyhodnocení s Dodatkem č.1 a ukončení akce „OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PAVLOV - LIDICKÁ A KARLOVARSKÁ“  s celkovou zaplacenou cenou za dílo, která činní 4 915 886,-Kč bez DPH, tedy v částce 5 948 222,06 Kč s DPH.
    
s výsledkem  hlasování          5 - 0 - 0 
 
 
      3.  Rozpočtové opatření č. 4.
                                                                                  s výsledkem  hlasování          5 - 0 - 0
 
      4.  Úpravu povrchu v parku pro ping pong, nákup pingpongového stolu se síťkou, stolů a židlí
do restaurace, prořez stromů na obecních pozemcích.
s výsledkem  hlasování          5 - 0 – 0
 
      5. Stanovisko k novému dlouhodobému stavu v nahrazení železničních přejezdů, označených v  
          situaci jako P19, P20, P21 a navrhuje jako nejúčelnější zařadit k realizaci tyto varianty:
 
 P19 – na silnici I/6J mezi obcemi Jeneč a Pavlov
•          Varianta přímá (v ose stávající komunikace)
 P20 – na silnici III/0067 (Lidická) u zastávky Pavlov
•          ponechat úrovňový přejezd v obci, změnit komunikaci ze III/0067 na místní komunikaci a pro silniční provoz realizovat navržený jihovýchodní obchvat Pavlova jako III/0067 napojenou na II/201 k odbočce na Červený Újezd.
•          1 varianta návrhu – kde pro pěší a cyklisty je v místě přejezdu navržen podchod by
 necitlivě rozdělila novou a stávající obec, což je pro naše obyvatele a rozvoj obce 
 nepřijatelné.
 P21 – na silnici I/6J (Karlovarská) v Pavlově
•          Varianta podjezdu zhruba v místě přejezdu
            Pověřuje starostu vypracovat a odeslat stanovisko.
s výsledkem  hlasování          5 - 0 – 0
       
          výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje
 
  1. bere na vědomí:
      .  zprávu o činnosti – informace
      -  jednání na MěÚ v Unhošti na základě dopisu starostky města, s žádostí o spolupráci při navýšení kapacity ZŠ Unhošť, případně na návrh opozice v zastupitelstvu města, možnému vypovězení smlouvy o spádovosti žáků základních škol obcím, jejichž děti navštěvují základní školu v Unhošti. Důvodem je nutné rozšíření školy v hodnotě cca 150 miliónů Kč, které není ve finančních možnostech města Unhoště, a zatím nejsou k dispozici žádné dotační tituly.
 
 
 
 
Zapsal :          Ing.  Jaroslav  Gunter
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     10/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz