Usnesení vlády ze dne 12.10.2020

Vloženo: 13.10.2020

Sb. 166-20
407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - Vláda s účinností ode dne 14. října 2020
od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších
prostorech
2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob
3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
4. – koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
    – společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná
o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
    – poutě a podobné tradiční akce,
    – kongresy a jiné vzdělávací akce,
    – veletrhy,
    – provoz heren a kasin,
    – provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních
školách a v mateřských školách,
    – provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
    – návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
    – návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
    – provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná,
rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích
zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nealkoholických nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech
provozovny míst k sezení pro zákazníky
f) zákaz produkce živé hudby a tance
g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost
2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření -  Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol
3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole
5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti
žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce
6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání
II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní
přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - Vláda ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb

411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - Vláda nařizuje
1. s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech,
kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115
odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních
úřadech
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     10/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31