2. Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 20.12.2014

Zápis z veřejného zasedání č. 2/12/2014
 
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 20.12.2014 od 17,30 hod. v restauraci Havránka:
 
Přítomni: Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus, Milan Macháček, Jaroslav Fuksa, Roman Matuška
 
Přítomno bylo 26 občanů obce Pavlov a 7 zastupitelů obce.
 
Zasedání zahájil v 17,46 hodin starosta obce Josef Kozel, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé Jaroslav Fuksa, Roman Matuška,
zapisovatelem   -   p. Ing. Vítek Kohoutek
 
Program:
 
1. KONTROLA USNESENÍ 1/11/2014
2. ROZPOČET NA ROK 2015
3. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 A 2017
4. RŮZNÉ
5. USNESENÍ A ZÁVĚR
       
               
Z jednání:
 
ad 1)   Starosta provedl kontrolu plnění usnesení 1/11/2014
 
ad 2)   Předseda finančního výboru p. Günter přednesl rozpočet na rok 2015
 
ad 3)   Předseda finančního výboru p. Günter přednesl rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 
        
ad 4)   Starosta podává informaci
           -  o obdržení pokynu k platbě 400 000,-Kč s účelovou vazbou k realizaci akce „ Sportovní a  
              oddechové plochy Pavlov “ – dotace na dětské hřiště
           -  o vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe
           -  k zakoupení informačního systému KEO dle nabídky pí. Haušildové
           -  o nerozhodnosti ze strany provozovatele vodovodu uvést vodovod v obci do provozu
           -  o udělení plné moci k zastupování a jednání jménem obce ve věci prodloužení platnosti
              stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami pro stavbu „ Připojení
              KAN Pavlov na kanalizaci Hostouň – dešťová kanalizace “ pro fi. FABIONN s.r.o.
           -  o podání oznámení k zahájení stavby „ Připojení KAN Pavlov na kanalizaci Hostouň
              – dešťová kanalizace “ na MMKladna odbor výstavby, pro stavebníka fi. QUELFOR.
           -  o schůzce s projektantem od fi. Elektroštika ve věci výstavby nové trafostanice v Okružní
               ulici ve středu 18.12.
           -  o schůzce 18.12. se zástupci fi. SWIETELSKI, ČNES ve věci reklamace na ulici Okružní
               a Hájecká. Schůzky se zúčastnili za obec Pavlov starosta Josef Kozel, místostarosta Ing.
               Vítek Kohoutek, technický a autorský dozor Ing. Václav Kerner a Karel Parolek
           -  o zadání vytvoření nových www stránek panem Lonkem, projednával starosta s
              místostarostou
           -  o pořádání soutěže „ Vánoční cukroví “ , obec zakoupila ceny pro soutěžící
- o dopisu Dr Šváchy
           -  o konání veřejného zasedání dne 29.12. od 18.30 hodin     
 
ad 5)  bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 2/12/2014 , které je přílohou / nedílnou
           součástí / tohoto zápisu.
 
       Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast, popřál šťastné a veselé svátky vánoční   
       a veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov ukončil v 18,44 hodin  .
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                             Zápis zapsal:        
p. Jaroslav Fuksa                                                                            p. Ing. Vítek Kohoutek
p. Roman Matuška
 
 
 
zápis schválil:
                                                                      Josef Kozel
                                                                         starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USNESENÍ č. 2 /12/2014
 
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 20.12.2014 v restauraci Havránka.
 
Zastupitelstvo obce:

a) bere na vědomí:
- kontrolu usnesení 1/11/2014 

b) schvaluje: 

1.   Rozpočet na rok 2015 jako schodkový, se schodkem hrazeným z vlastních prostředků.
 
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
2.   Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017. 
 
                                                                                       s výsledkem  hlasování             7 - 0  - 0 
 
3.   Zakoupení informačního systému KEO dle nabídky pí. Haušildové
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
4.   Zakoupení cen pro soutěžící do soutěže „ Vánoční cukroví “
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
 
                                                    s výsledky  hlasování -     schvaluje  / zdržel se / neschvaluje    
    
 
ukládá:-   starostovi obce zpracovat a odeslat odpověď  p.Šváchovi
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:                                                                        Usnesení zapsal:
 
p. Jaroslav Fuksa                                                                            p. Ing. Vítek Kohoutek
 
p. Roman Matuška
   
 
                                                       Zápis usnesení  schválil:
                                                  Josef Kozel  -  starosta obce Pavlov
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     06/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30