3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 29.12.2014

Zápis z veřejného zasedání č. 3/12/2014
 
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 29.12.2014 od 17,30 hod. v restauraci Havránka:
 
Přítomni: Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus, Milan Macháček, Jaroslav    Fuksa, Roman Matuška
 
Přítomno bylo 18 občanů obce Pavlov a 7zastupitelů obce.
 
Zasedání zahájil v 18,39 hodin starosta obce Josef Kozel, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus,
zapisovatelem   -   p. Ing. Vítek Kohoutek
 
Program:
1. KONTROLA USNESENÍ 2/11/2014
2. ROZPOČETOVÉ OPATŘENÍ Č.5  
3. RŮZNÉ
4. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Všichni zastupitelé souhlasí s navrženým programem.               
               
Z jednání:
 
ad 1)   starosta provedl kontrolu plnění usnesení 2/12/2014
ad 2)   předseda finančního výboru p. Günter přednesl rozpočtové opatření č. 5
ad 3) 
informaci podává starosta:

o el. závadě na čerpací stanici splaškové kanalizace, - je možné, že je jedno čerpadlo napálené, bylo zaseklé tvrdým předmětem, který patrně někdo pustil do kanalizačního řadu
o vydané plné moci pro Mgr.Hlavsovou na obnovení nároku obce vůči dluhu p. Lukáše Hankuse

p. Roman Matuška připomíná nutnost dořešit resty v platbách některých občanů za kanalizaci; upozorňuje, že nesvítí všechna světla 
ad 4)  bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 3/12/2014 , které je přílohou / nedílnou
           součástí / tohoto zápisu.
 
       Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast, popřál všem hodně štěstí a zdraví do roku 2015 a ukončil v 18,54 hodin  veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov.
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                             Zápis zapsal:        
p. Jaroslav Kraus                                                                            p. Ing. Vítek Kohoutek
p. Ing. Jaroslav Günter
 
 
 
zápis schválil:
                                                                      Josef Kozel
                                                                         starosta


 
 
USNESENÍ č. 3 /12/2014
 
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 29.12.2014 v restauraci Havránka.
 
Zastupitelstvo obce:
 
a) bere na vědomí:kontrolu usnesení č. 2/12/2014
 
b) schvaluje: 


1.   Rozpočtové opatření č.5.
 
                                                                          s výsledkem  hlasování              7 - 0  - 0
 
2.   Vydání plné moci pro Mgr.Hlavsovou k obnovení nároku obce vůči dluhu p. Lukáše Hankuse.
 
                                                    s výsledky  hlasování -     schvaluje  / zdržel se / neschvaluje    
    
 
 
 
             
 
Ověřovatelé usnesení:                                                                        Usnesení zapsal:
 
p. Jaroslav Kraus                                                                            p. Ing. Vítek Kohoutek
 
p. Ing. Jaroslav Günter,
   
 
                                                       Zápis usnesení  schválil:
                                                  Josef Kozel  -  starosta obce Pavlov
 
 
 
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30