1. Veřejné zasedání zastupitelstva v roce 2015

Vloženo: 4.2.2015

Zápis z veřejného zasedání č. 1/2/2015
 
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 4. 2.2015 od 18,30 hod. v restauraci Havránka:
 
Přítomni:          Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus, Milan Macháček, Roman Matuška
Omluven:        Jaroslav Fuksa
 
Přítomno bylo 13 občanů obce Pavlov a 6 zastupitelů obce.
 
Zasedání zahájil v 18,37 hodin starosta obce Josef Kozel, přivítal přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Ověřovateli zápisu a Usnesení byli určeni zastupitelé Milan Macháček, Roman Matuška, zapisovatelem p. Ing. Vítek Kohoutek.
 
Program:
 
1. SMLOUVA S ČEZ DISTRIBUCE ZASTOUPENÁ FI. ELEKTROŠTIKA
2. RŮZNÉ
3. USNESENÍ A ZÁVĚR
 
Všichni zastupitelé souhlasí s navrženým programem.
 
Z jednání:
 
ad 1)    Smlouva s ČEZ distribuce byla předložena k diskuzi zastupitelům v upraveném znění podle požadovaných připomínek ze strany obce. Starosta a místostarosta navrhují následující úpravy smlouvy:
- Navýšení částky a věcné břemeno z 1200,- Kč na 70.000,- Kč.
- Uvedenou částku vyplatit do 90 dnů po nabytí právní moci povolení k užívání (kolaudačního rozhodnutí) zařízení.
- Kabely pod vozovkou (ul.Okružní) musí být položeny výhradně protlakem. 

ad 2)    informaci podává starosta obce:
- Policie ČR v Unhošti byla požádána přestupkovou komisí obce o doplnění oznámení k podezření ze spáchání přestupku, policií označené osoby, pana Arkadiy Solodova, roz. Chervotoka.

- dne 19.1.2015 došlo k poškození poklopu kanálové vpusti v ulici Lidická. Dopravní značení bylo zajištěno fi. AVE na Fialce, oprava fi. Janouš.

- fi. Swietelski stavební s.r.o. byl zaslán další reklamační dopis na vady díla, týkající se komunikací v obci Pavlov, a to ul. Okružní a ul. Hájecké a to konkrétně prasklin v zálivkách a pracovních spár asfaltového povrchu.Dále se zástupci fi. Swietelski a s dodavatelem krycí asfaltové vrstvy na komunikacích, fi. ČNES jednáme o vyřešení reklamace na kvalitu povrchu vozovek v ul. Okružní a  Hájecká.

- dnes proběhlo jednání s fi. SWIETELSKI stavební s.r.o., ve věci dokončení díla – akce „Výstavba a oprava komunikací v obci Pavlov“. Jednání se zúčastnili za obec starosta, místostarosta, TDS p. Ing. Václav Kerner a ADS Karel Parolek. Za fi SWIETELSKI stavební s.r.o. se zúčastnil ředitel oblasti Louny Ing. Zbyněk Vodák.Bylo dohodnuto, že projektant stavby p. Karel Parolek připraví pro zhotovitele stavby fi. SWIETELSKI stavební položkový rozpočet v úpravě podle ulic Hájecká a Okružní, aby mohl být zastupitelstvu obce předložen k projednání Dodatek č.6 ke SoD

- starosta s místostarostou obce navrhují tři změny ve smlouvě s fi. EKOKOM, v článku XVIII. Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů:

V bodě 1. – první řádek doplnit slovo   opakovaně
V bodě 2. -  druhý řádek: snížit výši pokuty za den z 500,-Kč na 100,-Kč, třetí řádek: snížit výši pokuty za den z 1000,-Kč na 200,-KčOpravit dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
 
- v součinnosti s p. Milanem Zikmundem, zastupujícím fi. QUELFOR jsou připravovány Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí k dešťové kanalizaci s majiteli pozemků dotčených stavbou. Zastupitelstvo obce by mělo určit osobu, která spolu se starostou projedná tyto smlouvy s vlastníky – přihlásil se p. Jaroslav Kraus.

- starosta navrhuje zastupitelstvu, aby tam, kde je vznik břemena bezúplatný, povolilo starostovi tyto smlouvy podepsat. Tam, kde půjde o úplatný vztah, starosta obce předloží smlouvy ke schválení zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že jde i o pozemek ve vlastnictví rodiny starosty obce, starosta požaduje, aby zastupitelstvo určilo osobu, která tuto smlouvu projedná a spolu ověří svým podpisem. Spolupodepíše místostarosta Vítek Kohoutek.

- starosta seznámil s novým požadavkem zákona o odpadech, podle kterého jsou obce povinny zajišťovat svoz kompostovatelného odpadu, což mimo jiné znamená zajistit hnědé nádoby. Požádal občany obce o podání požadavků na nádobu, podle kterého obec zajistí jejich potřebný počet. 

- předseda kulturní komise Milan Macháček seznámil s činností kulturní komise a plánovanými kulturními akcemi:

* února p. Milan Macháček a p.Vojtěch Peichl pogratulovali občance obce p. Pořádkové k životnímu jubileu a předali jí dárkový balíček.
* 14. února proběhne dětský karneval
* na zatím neupřesněné datum v březnu (bude upřesněno) je plánovaná Josefská zábava
* 30. dubna budou pořádány čarodějnice 
 
 
 
ad 3)    bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 1/2/2015 , které je přílohou (nedílnou  součástí) tohoto zápisu.
 
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 19,12 hod. ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Pavlov.
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                                          Zápis zapsal:        
p. Milan Macháček                                                                           p. Ing. Vítek Kohoutek
p. Roman Matuška
 
 
 
zápis schválil:
Josef Kozel
   starosta
 
 
 
 
USNESENÍ č. 1 /2/2015
 
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 4. 2.2015 v restauraci Havránka:
 
Zastupitelstvo obce:
 
a) bere na vědomí:


postup přestupkové komise ve věci pana Arkadiy Solodova 
 
a) schvaluje:

1) Smlouvu s ČEZ Distribuce zastoupenou fi. Elektroštika
 
s výsledkem hlasování                                   6 - 0  - 0
 
2) Postup při řešení reklamací s fi SWIETELSKI stavební s.r.o.
 
s výsledkem hlasování                                   6 - 0  - 0 
 
3) Postup jednání s fi. QUELFOR při uzavírání smluv o smlouvách budoucích
 
s výsledkem hlasování                                   6 - 0  - 0 
 
4) Udělení jednorázové odměny ve výši 5000,- Kč p. Marii Kadlecové za dlouhodobou péči o p. Cvrčka
 
s výsledkem hlasování                                   6 - 0  - 0 
 
5) Zakoupení dárkového balíčku ve výši 400,- Kč p. Pořádkové u příležitosti jubilea 82 let
 
s výsledkem hlasování                                   6 - 0  - 0 

c) ukládá: 

Starostovi obce spolu s p. Jaroslavem Krausem projednat s majiteli pozemků dotčených stavbou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí k dešťové kanalizaci.
Starostovi a místostarostovi obce uzavřít dle schváleného postupu s majiteli pozemků dotčených stavbou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí k dešťové kanalizaci. 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:                                                                             Usnesení zapsal:
 
p. Milan Macháček                                                                                p. Ing. Vítek Kohoutek
 
p. Roman Matuška
 
 
Zápis Usnesení schválil:
Josef Kozel  -  starosta obce Pavlov
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30